Handla om

Handla om

Handla om

Trots internationella ansträngningar och rättsliga åtgärder för att ta itu med de orättvisor som döva möter i sitt dagliga liv och sin utbildning, fortsätter problemen de möter att existera och det finns fortfarande ett behov av att öka samhällets medvetenhet om de dövrelaterade frågorna. På grund av bristen på tillräckligt många certifierade och kvalificerade teckenspråkstolkar, möter döva kommunikationsproblem i sina liv. Det finns ett stort behov av att starta eller multiplicera antalet teckenspråkstolknings grundutbildningsprogram och certifikatprogram för att öka antalet kvalificerade teckenspråkstolkar, vilket följaktligen skapar betydande sysselsättningsmöjligheter för döva. Dessutom, på grund av språkbarriären, upplever döva allvarliga problem i sina skolliv och endast ett begränsat antal döva individer kan få tillgång till högre utbildning, vilket berövar dem en av de grundläggande mänskliga rättigheterna, lika tillgång till utbildning och minskar deras anställningsmöjligheter. För att få en fortlöpande storskalig allmänhetens uppmärksamhet på de dövrelaterade frågorna måste effektiva medel för att öka medvetenheten förverkligas. Sverige och Finland har å andra sidan under ett halvt sekel nu stött forskning om teckenspråk och språklig tillgänglighet för sina döva personer säkerställt sina döva medborgares tillgång till teckenspråkstolkning, till utbildning i teckenspråk och, förutsatt att teckenspråkstolk (SLI) utbildning, först inom yrkesinriktad, senare inom högre utbildning.